logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

วิสัยทัศน์/ภารกิจ/พันธกิจ

วิสัยทัศน์
บริหารและบริการ มีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยหลักธรรมาภิบาล เพื่อครองใจผู้รับบริการและหน่วยงานภาครัฐ
 
ภารกิจ
 1. ส่วนบริหารทั่วไป
           ด้านบริหารงานทั่วไป การเงิน การคลัง งบประมาณ การพัสดุ การประชาสัมพันธ์ การบริหารราชการภายในหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2532 ในการบริการประชาชน และดําเนินภารกิจตามนโยบาย/โครงการรัฐบาลที่สําคัญ ตามกรอบของกฎหมาย
 2. ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ
  • ควบคุม ดูแล การใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุ
   • อนุญาตให้ส่วนราชการใช้ที่ดิน และหรือสิ่งปลูกสร้างในที่ราชพัสดุ 
   • อนุญาตให้ส่วนราชการใช้ทรัพยากรในที่ราชพัสดุ
   • อนุญาตให้ส่วนราชการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้ที่ราชพัสดุ
   • ควบคุม และบริหารจัดการการจัดสร้างและการใช้ศูนย์ราชการ ศูนย์บ้านพักข้าราชการให้เป็นไปตามสัญญา ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กําหนด
   • ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการ การจัดสร้างสวนสาธารณะให้เป็นไปตามสัญญาและหลักเกณฑ์ที่กําหนด
  • พัฒนา และจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ
   • การจัดให้เช่า การจัดหาประโยชน์ การทําสัญญาต่างตอบแทนอื่น
   • การโอนสิทธิการเช่า เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเช่า
   • การต่ออายุสัญญาเช่า การให้เช่าแทนผู้เช่าเดิมที่ถึงแก่กรรม
   • การอนุญาตให้ปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างในที่เช่า
   • การขอดําเนินการอื่น ๆ ตามสัญญาและนอกเหนือสัญญา
   • การใช้สิทธิตามสัญญา การบอกเลิกสัญญา 
   • การพิจารณาเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ เกี่ยวกับการเช่าหรือการจัดหาประโยชน์
  • ดําเนินการวางแผนและการพัฒนาศักยภาพที่ราชพัสดุ
   • ให้การสนับสนุน คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ ตอบข้อหารือในการดำเนินการสำรวจ รังวัดจัดทำแผนที่จัดเก็บ
   • ดําเนินการจัดทําแผนการใช้ที่ราชพัสดุ
   • ดําเนินการเกี่ยวกับการโยกย้ายหน่วยงานผู้ใช้ประโยชน์ ผู้เช่า ผู้บุกรุก
   • ดําเนินการปรับปรุงสภาพทําเล และลักษณะที่ราชพัสดุให้มีศักยภาพเพื่อรองรับการใช้ประโยชน้ การใช้ที่ดินให้คุ้มค่ากับศักยภาพ
   • ดําเนินการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุ
   • ดําเนินการเกี่ยวกับการขอคืนการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ
   • ดําเนินการเกี่ยวกับการโอนกรรมสิทธิ์ เช่น การซื้อขาย แลก เปลี่ยน ให้
   • ดําเนินการเกี่ยวกับการโต้แย้งกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ
 3. ส่วนจัดการฐานข้อมูล
  • ดูแล ควบคุมทะเบียนและหลักฐานที่ราชพัสดุ
   • จัดทําทะเบียนที่ราชพัสดุฉบับจังหวัด
   • ตรวจสอบและดําเนินการเกี่ยวกับทะเบียนที่ราชพัสดุ เพื่อให้ได้ระบบฐานข้อมูลทางทะเบียนที่ถูกต้อง ทันสมัย
   • เก็บรักษา และจัดทําบัญชีคุมสําเนาหนังสือสําคัญสําหรับที่ดินที่ราชพัสดุ
   • อนุญาตให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและนําวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนไปใช้ประโยชน์
   • เป็นผู้แทนกระทรวงการคลังเพื่อรับเงินค่าทดแทนทรัพย์สินที่รื้อถอนหรือค่าเวนคืนที่ดินจากหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายเวนคืน หรือกฎหมายอื่น
   • การรับมอบการส่งคืนที่ดินจากการใช้ประโยชน์ในราชการหรือจากการจัดให้เช่า
   • ให้คําแนะนํา จัดทําคู่มือ ตอบข้อหารือเกี่ยวกับงานทะเบียนที่ราชพัสดุ
  •  
  • ดําเนินการสํารวจและส่งเสริมการรังวัด
   • ดําเนินการสํารวจรังวัด จัดทําแผนที่เพื่อให้ทราบถึงที่ตั้งแนวเขตรายละเอียดทางกายภาพการใช้ประโยชน์
   • การสํารวจรังวัดกําหนดขอบเขตกําแพงเมือง คูเมืองในภาคสนาม
   • จัดหาข้อมูลเกี่ยวข้องกับที่ราชพัสดุจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น รูปแผนที่ ภาพถ่ายทางอากาศ ค่าพิกัด หมุดหลักฐานที่ดิน
   • ดําเนินการให้ได้มาซึ่งหนังสือสําคัญสําหรับที่ดินและดําเนินการอื่น ๆ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน
   • รวบรวมเก็บรักษา ตรวจสอบหนังสือสําคัญสําหรับที่ดิน
   • พิจารณาให้ความเห็นประกอบการดําเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา และการใช้ที่ราชพัสดุ พ.ศ.2546
   • จัดเก็บหลักฐานการสํารวจและแผนที่ที่ราชพัสดุ
   • จัด เก็บ ควบคุม ดูแล จัดหา บํารุงรักษาเครื่องมือสํารวจรังวัดจัดทําแผนที่
  •  
 4. ส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน
  • ดําเนินการเกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สินในเขตพื้นที่ สํารวจเก็บรวบรวมข้อมูลที่ดินสิ่งปลูกสร้างและอาคารชุด ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าจ้างแรงงาน ปรับปรุงแผนที่ให้เป็นปัจจุบัน จัดทําทะเบียนทรัพย์สิน วิเคราะห์และประเมินราคา บันทึกราคาประเมินรายแปลง บันทึกราคาประเมินรายบล็อก จัดทํารายงาน จัดเตรียมเอกสารเพื่อเสนอคณะอนุกรรมการ และคณะกรรมการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ตอบปัญหาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับราคาประเมิน ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

พันธกิจ
 1. ปกครอง ดูแล บำรุงรักษาที่ราชพัสดุในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม พร้อมที่จะนำไปใช้ประโยชน์
 2. พัฒนาที่ราชพัสดุ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
 3. ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ ให้ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษและได้มาตรฐานสากล
 4. ปฎิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ของกรมธนารักษ์ และยุทธศาสตร์ของจังหวัดศรีสะเกษ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และได้เป้าหมายที่ถูกต้อง ชัดเจน
9 กรกฎาคม 2556 | จำนวนเข้าชม 1786 ครั้ง