logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ยุทธศาสตร์

 • รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  5 กุมภาพันธ์ 2563
 • รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ประจำเดือนกันยายน 2559
  11 ตุลาคม 2559
 • รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ประจำเดือนสิงหาคม 2559
  1 กันยายน 2559
 • รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ประจำเดือนกรกฎาคม 2559
  2 สิงหาคม 2559
 • รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ประจำเดือนมิถุนายน 2559
  6 กรกฎาคม 2559
 • รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ประจำเดือนพฤษภาคม 2559
  6 มิถุนายน 2559
 • รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ประจำเดือนเมษายน 2559
  4 พฤษภาคม 2559
 • รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ประจำเดือนมีนาคม 2559
  7 เมษายน 2559
 • รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559
  4 มีนาคม 2559
 • รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ประจำเดือนมกราคม 2559
  9 กุมภาพันธ์ 2559
 • รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ประจำเดือนธันวาคม 2558
  19 มกราคม 2559
 • รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ประจำเดือนกันยายน 2558
  6 ตุลาคม 2558
 • รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ประจำเดือนสิงหาคม 2558
  4 กันยายน 2558
 • รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ประจำเดือนกรกฎาคม 2558
  7 สิงหาคม 2558
 • รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ประจำเดือนมิถุนายน 2558
  6 กรกฎาคม 2558
 • รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ประจำเดือนพฤษภาคม 2558
  5 มิถุนายน 2558
 • รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ประจำเดือนเมษายน 2558
  7 พฤษภาคม 2558
 • รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ประจำเดือนมีนาคม 2558
  8 เมษายน 2558
 • รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558
  5 มีนาคม 2558
 • รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ประจำเดือนมกราคม 2558
  19 กุมภาพันธ์ 2558
 • รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ประจำเดือนธันวาคม 2557
  19 กุมภาพันธ์ 2558
 • รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557
  19 กุมภาพันธ์ 2558
 • รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ประจำเดือนตุลาคม 2557
  19 กุมภาพันธ์ 2558
 • รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
  19 กุมภาพันธ์ 2558