logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

ทำเนียบธนารักษ์พื้นที่

ทำเนียบธนารักษ์พื้นที่

นายปัณณธร ขุนสอาดศรี
เริ่มดำรงตำแหน่ง 29 ม.ค. 2567 - ปัจจุบัน

นายนเรศ  สังขินท์
เริ่มดำรงตำแหน่ง 14 ก.พ. 2565 - 15 ธันวาคม 2566

นายไสว สะอาด
เริ่มดำรงตำแหน่ง 8 ม.ค. 2562 - 14 พ.ย. 2564
นายไพโรจน์ คุ้มทรง
เริ่มดำรงตำแหน่ง 4 ม.ค. 2560 - 28 พ.ย. 2561
นายมนัส ใจสอาด
เริ่มดำรงตำแหน่ง 23 มี.ค. 2558 - 26 ต.ค. 2559
นายลือชา นิสัยกล้า
เริ่มดำรงตำแหน่ง 2 ม.ค. 2556 - 10 ก.ค. 2557
นายจิตติ โคตะสินธ์
เริ่มดำรงตำแหน่ง 19 มี.ค. 2551 - 16 ส.ค. 2555
นายสุกิจ  เที่ยงมนีกุล
เริ่มดำรงตำแหน่ง 22 ก.พ. 2551 - 19 มี.ค. 2551
นายวิสันต์ เศิกศิริ
เริ่มดำรงตำแหน่ง 1 ม.ค. 2547 - 19 มี.ค. 2551

นายสัมพันธ์  สิทธิบุศย์
เริ่มดำรงตำแหน่ง 5 ส.ค. 2545 - 31 ธ.ค. 2546

นายวินัย  แสงแก้ว
เริ่มดำรงตำแหน่ง 4 มิ.ย. 2542 - 4 ส.ค. 2545

นายวิสิฐ  กิตติพยุง
เริ่มดำรงตำแหน่ง 9 ก.พ. 2541 - 3 มิ.ย. 2542

 

 

นายมนู  แย้มสาย
เริ่มดำรงตำแหน่ง 24 ต.ค. 2537 - 8 ก.พ. 2541

 

 

นายปริญญา  สมชะนะ
เริ่มดำรงตำแหน่ง 1 พ.ย. 2533 - 23 ต.ค. 2537

 

 

นางสุพัตรา  ผลดี
เริ่มดำรงตำแหน่ง 15 ส.ค. 2531 - 31 ต.ค. 2533

 

 

นายนุชา  อนุกูล
เริ่มดำรงตำแหน่ง 22 ต.ค. 2527 - 23 เม.ย. 2531

 

 

นางลักษณีย์  ทองคำ
เริ่มดำรงตำแหน่ง 13 พ.ค. 2526 - 21 ต.ค. 2527

 

 

นายดำรงกูล  พิชัยพลากร
เริ่มดำรงตำแหน่ง 29 ก.ย. 2525 - 12 มพ.ค. 2526

 

 

นายธานี  เฉลิมพงษ์
เริ่มดำรงตำแหน่ง 15 พ.ค. 2524 - 28 ก.ย. 2525

 

 

นายเสริมวุฒิ  นาคประดิษฐ์
เริ่มดำรงตำแหน่ง 1 ต.ค. 2520 - 14 พ.ค. 2524

 

16 ตุลาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 2633 ครั้ง