logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
  10 ตุลาคม 2566
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  24 พฤศจิกายน 2565
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  24 พฤศจิกายน 2564
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  18 พฤศจิกายน 2563