logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

แผนงาน/โครงการ

 • โครงการ "เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ" ตามแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน
  4 กุมภาพันธ์ 2563
 • โครงการ " ออกตรวจเยี่ยมผู้เช่า และเร่งรัดจัดเก็บค่าเช่าค้างชำระนอกสถานที่" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
  1 กันยายน 2559
 • แผนงานด้านประเมินราคาทรัพย์สิน ส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
  8 มิถุนายน 2558
 • แผนการบริหารที่ราชพัสดุเพื่อให้ราษฎรอยู่อาศัย และทำกิน โครงการรัฐเอื้อราษฎร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
  5 มีนาคม 2558