logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ลูกจ้างชั่วคราว

 • ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  7 สิงหาคม 2566
 • ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
  3 สิงหาคม 2566
 • ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง เลื่อนการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  27 กรกฎาคม 2566
 • ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
  18 กรกฎาคม 2566
 • ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ
  16 มิถุนายน 2566
 • ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างสำรวจ
  23 ธันวาคม 2565
 • ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างสำรวจ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
  6 ธันวาคม 2565
 • ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างสำรวจ ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ
  22 พฤศจิกายน 2565
 • ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  19 สิงหาคม 2565
 • ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)
  17 สิงหาคม 2565
 • แผนผังที่นั่งสอบ และแผนที่สังเขปสถานที่สอบ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  4 สิงหาคม 2565
 • ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
  1 สิงหาคม 2565
 • ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ
  12 กรกฎาคม 2565
 • คำสั่งจังหวัดศรีสะเกษ ที่ 336/2565 เรื่อง อนุญาตให้ลูกจ้างชั่วคราวลาออกจากราชการ
  26 มกราคม 2565
 • คำสั่งจังหวัดศรีสะเกษ ที่ 4265/2564 เรื่อง การจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
  30 กันยายน 2564
 • ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563
  30 ตุลาคม 2563
 • ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  17 เมษายน 2563
 • ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กำหนด เวลา และสถานที่สอบ
  13 เมษายน 2563
 • ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กำหนด เวลา และสถานที่สอบ
  25 มีนาคม 2563
 • ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  30 มกราคม 2562
 • ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกแพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
  23 มกราคม 2562
 • ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ลงวันที่ 11 มกราคม 2562
  11 มกราคม 2562
 • ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  4 มกราคม 2562
 • ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ กำหนด เวลา และสถานที่สอบ
  28 ธันวาคม 2561
 • ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2561
  18 ธันวาคม 2561