logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ

 • รายงานการประชุมคณะทำงานตรวจสอบและพิจารณากำหนดคุณสมบัติของผู้เช่าที่ราชพัสดุ
  3 ตุลาคม 2559
 • รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ เดือนกันยายน 2559
  3 ตุลาคม 2559
 • รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ เดือนสิงหาคม 2559
  30 สิงหาคม 2559
 • รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ เดือนกรกฎาคม 2559
  28 กรกฎาคม 2559
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบและพิจารณากำหนดคุณสมบัติของผู้เช่าที่ดินราชพัสดุ
  15 กรกฎาคม 2559
 • รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ เดือนพฤษภาคม 2559
  26 พฤษภาคม 2559