logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประกวดราคา

 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมแซมบ้านพักอาศัยข้าราชการของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  12 กันยายน 2566
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะทดแทนของเดิม รถบรรทุก ขนาด ๑ ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  29 พฤศจิกายน 2565
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ เรื่อง การประมูลสิทธิก่อสร้างอาคารในที่ดินราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ ศก.438 (บางส่วน) ตำบลพิมาย อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
  25 สิงหาคม 2565
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ เรื่อง ยกเลิกประกาศการประมูลสิทธิก่อสร้างอาคารในที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ศก.438 (บางส่วน) ตำบลพิมาย อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
  25 กรกฎาคม 2565
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ เรื่อง การประมูลสิทธิก่อสร้างอาคารในที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ศก.438 (บางส่วน) ตำบลพิมาย อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
  22 กรกฎาคม 2565
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมบ้านพักอาศัยข้าราชการของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  5 พฤษภาคม 2565
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์และงานตกแต่งภายในสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษแห่งใหม่ (สธพ.ศรีสะเกษ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  4 มีนาคม 2564
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์และงานตกแต่งภายในสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษหลังใหม่ (สธพ.ศรีสะเกษ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  2 มีนาคม 2564
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์และงานตกแต่งภายในสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษหลังใหม่ (สธพ.ศรีสะเกษ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  22 กุมภาพันธ์ 2564
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ เรื่อง ขายทอดตลาดไม้พะยูง ของกลางในคดีอาญาที่ 121/2558 ของกลางที่ 68/2558 จำนวน 4 ท่อน ปริมาตร 2.81 ลูกบาศก์เมตร
  27 มกราคม 2563
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ เรื่อง ขายทอดตลาดวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนบ้านพักข้าราชการ จำนวน 26 รายการ
  14 มิถุนายน 2562
 • ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น พร้อมงานภายนอก สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  18 กุมภาพันธ์ 2562
 • ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ โดยสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
  1 กุมภาพันธ์ 2562
 • ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ โดยสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
  24 ตุลาคม 2561
 • ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ โดยสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
  5 ตุลาคม 2561
 • ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ การประมูลสิทธิก่อสร้างอาคารในที่ดินราชพัสดุแปลง ศก.1601 ต.เมืองใต้ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ
  28 พฤษภาคม 2561
 • ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง การประมูลสิทธิก่อสร้างอาคารในที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ ศก.438 (บางส่วน) ต.พิมาย อ.ปรางค์กู่
  21 มีนาคม 2561
 • ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง การประมูลสิทธิก่อสร้างอาคารในที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ ศก.438 (บางส่วน) ต.พิมาย อ.ปรางค์กู่
  12 มีนาคม 2561
 • ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ ศก.438 (บางส่วน) ต.พิมาย อ.ปรางค์กู่
  12 มีนาคม 2561
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ เรื่องประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร (รถตู้) ขนาด 12 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  6 มีนาคม 2561
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อประเมินราคาที่ดินรายแปลงฯ
  8 ธันวาคม 2560
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ
  13 กรกฎาคม 2558