logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

 • ใบสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  15 ตุลาคม 2563
 • แบบขอใช้ที่ราชพัสดุ (แบบ ทบ.4)
  17 มีนาคม 2563
 • แบบสำรวจรายการอาคาร/สิ่งปลูกสร้างขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ ( แบบ ทร.04 )
  24 กุมภาพันธ์ 2563
 • แบบสำรวจรายการอาคาร/สิ่งปลูกสร้างของรัฐที่ปลูกอยู่บนที่ดินที่มิใช่ที่ราชพัสดุ (แบบ ทร.05 )
  24 กุมภาพันธ์ 2563
 • แบบสำรวจรายการส่ง-รับที่ราชพัสดุขึ้นทะเบียน (แบบ ทร.03 แบบสำรวจรายการที่ดิน)
  24 กุมภาพันธ์ 2563
 • แบบขอรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ราชพัสดุ (ทบ.3)
  24 กุมภาพันธ์ 2563
 • แบบแจ้งการรื้อถอนและจำหน่ายอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง (แบบ ทร.11)
  24 กุมภาพันธ์ 2563
 • หนังสือมอบอำนาจทั่วไป
  4 กุมภาพันธ์ 2563
 • ใบมอบฉันทะ
  4 กุมภาพันธ์ 2563
 • คำร้องทั่วไป
  4 กุมภาพันธ์ 2563
 • แบบส่งคืนที่ราชพัสดุ แบบ ทบ.6
  13 ธันวาคม 2559
 • แบบรายงานการปกครอง ดูแล บำรุง รักษา ใช้ประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ ธร.3801
  11 กันยายน 2558
หมวดหมู่เอกสาร