logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

แผนการปฏิบัติงานประจำปี

 • ผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2564 รอบ 5 เดือน
  31 มีนาคม 2564
 • สรุปการประเมินผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2563 (รอบ 11 เดือน)
  9 ตุลาคม 2563
 • สรุปการประเมินผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2563 (รอบ 5 เดือน)
  22 เมษายน 2563
 • ผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2563 (รอบ 5 เดือน)
  5 มีนาคม 2563
 • คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563
  4 มีนาคม 2563