logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

แผนบริหารจัดการที่ราชพัสดุ 5 ปี

 • รายงานเชิงเศรษฐกิจ ประจำเดือนกันยายน 2559
  1 กันยายน 2559
 • รายงานเชิงเศรษฐกิจ ประจำเดือนสิงหาคม 2559
  9 สิงหาคม 2559
 • รายงานเชิงเศรษฐกิจ ประจำเดือนกรกฎาคม 2559
  14 กรกฎาคม 2559
 • รายงานเชิงเศรษฐกิจ ประจำเดือนมิถุนายน 2559
  20 มิถุนายน 2559
 • รายงานเชิงเศรษฐกิจ ประจำเดือนพฤษภาคม 2559
  4 พฤษภาคม 2559
 • รายงานเชิงเศรษฐกิจ ประจำเดือนเมษายน 2559
  7 เมษายน 2559
 • รายงานเชิงเศรษฐกิจ ประจำเดือนมีนาคม 2559
  22 มีนาคม 2559
 • รายงานเชิงเศรษฐกิจ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559
  4 มีนาคม 2559